Algemene Voorwaarden

1. Definities en interpretatie

1.1. “Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden van Venar.

1.2. “AVG”: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016.

1.3. “Bijzondere Voorwaarden”: de afspraken tussen Venar en de Klant met de specifieke afspraken omtrent voorwerp en prijs van de Overeenkomst, zoals bvb. vervat in een aanvaarde offerte.

1.4. “Diensten”: de door Venar in opdracht van de Klant uitgevoerde diensten of werken zoals bepaald en omschreven in de Overeenkomst.

1.5. “Eindgebruiker”: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de functies van de Producten (bvb. de Software), al dan niet de Klant.

1.6. “Gebruikslicentie”: het gebruiksrecht m.b.t. de Software onder de voorwaarden zoals bepaald in een Bijlage bij de Bijzondere Voorwaarden.

1.7. “Goederen”: lichamelijke en onlichamelijke roerende zaken, bvb. Software, VR-brillen, VR- headsets.

1.8. “Installatie”: het installeren van Producten bij de Klant (bvb. het “onboarden” van VR-brillen).

1.9. “Intellectuele Eigendom”: alle rechten van artistieke en industriële eigendom, zoals octrooien, merken, tekeningen en modellen, auteursrechten (met inbegrip van softwarerechten), databankenrechten, rechten op handelsgeheimen en know-how, al dan niet geregistreerd), en alle aanvragen voor dezelfde rechten en alle rechten of vormen van bescherming van gelijke of gelijksoortige werking als de hiervoor genoemde die waar ook ter wereld zouden bestaan.

1.10."Klant": de Onderneming die een Overeenkomst met Venar sluit.

1.11.“Merk”: elk merk, geregistreerd door Venar, waar ook ter wereld, zowel voorafgaand, tijdens als na het einde van de Overeenkomst.

1.12."Venar": Venar BV, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2970 Schilde, Gillès de Pélichylei 43, met ondernemingsnummer 0837.979.733, en met e-mailadres info@venar.be.

1.13. “Onderneming”: een onderneming zoals gedefinieerd in artikel I.1.1° WER.

1.14.“Overeenkomst”: de tussen Venar en de Klant afgesloten overeenkomst, bestaande uit de Bijzondere Voorwaarden (inclusief hun bijlagen) en deze Algemene Voorwaarden.

1.15. “Overmacht”: elke gebeurtenis of omstandigheid die een Partij verhindert of belemmert een of meer van haar contractuele verplichtingen krachtens de Overeenkomst na te komen, indien en voor zover de door de belemmering getroffen Partij bewijst (a) dat deze belemmering buiten haar redelijke controle ligt; (b) dat zij redelijkerwijs niet kon worden voorzien ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst; en (c) dat de gevolgen van de belemmering redelijkerwijs niet hadden kunnen worden vermeden of overwonnen door de getroffen Partij. Wanneer een Partij bij de Overeenkomst een of meer van haar contractuele verplichtingen niet nakomt omdat een derde die zij heeft aangesteld om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, in gebreke blijft, kan de betreffende Partij bij de Overeenkomst zich slechts op Overmacht beroepen voor zover aan de bovengenoemde vereisten in deze definitie van Overmacht zowel voor de Partij bij de Overeenkomst als voor de derde is voldaan. Behoudens tegenbewijs worden de volgende gebeurtenissen of omstandigheden die gevolgen hebben voor een Partij geacht te voldoen aan de vereisten (a) en (b) hierboven in deze definitie van Overmacht, en hoeft de getroffen Partij alleen te bewijzen dat aan vereiste (c) is voldaan: (1) oorlog (verklaard of niet), vijandelijkheden, invasie, bezetting, militaire mobilisatie; (2) burgeroorlog, oproer, rebellie, revolutie, militaire of usurperende macht, opstand, daad van terrorisme, sabotage of piraterij; (3) valuta- en handelsbeperkingen, embargo; (4) rechtmatige of onrechtmatige overheidsdaad, onteigening, inbeslagneming van werken en/of activa door de overheid, nationalisatie; (5) epidemie (onverminderd het hierna in dit Artikel bepaalde); (6) natuurramp of extreme natuurverschijnselen (bvb. aardbeving); (7) explosie, brand, langdurige uitval van energie-, vervoers-, telecommunicatie- en informatiesystemen; (8) staking of lock-out. Een epidemie beantwoordt niet automatisch aan de vereisten (a) en (b) hierboven en maakt niet automatisch Overmacht uit; per overheids- of andere maatregel die wordt genomen in het kader van de epidemie moet worden beoordeeld of deze beantwoordt aan de criteria (a) t/m (c) zoals gesteld in dit Artikel.

1.16. “Partij”: een partij bij de Overeenkomst.

1.17. "Persoonsgegevens": Persoonsgegevens zoals gedefineerd in de AVG

1.18. “Producten”: Goederen en Diensten.

1.19. “Software”: de Venar software zoals beschreven in de Bijzondere Voorwaarden, alle applicaties, componenten (bvb. broncode) en/of gecreëerde informatie daarin, en alle Updates en Upgrades.

1.20.“Update": elke foutcorrectie (bug fixing) in de Software en/of elke beperkte uitgifte, wijziging, aanpassing, revisie en/of verbetering van de (bestaande werking en functionaliteit van de) Software (zodat deze volledig functioneel en overeenkomstig de huidige stand van de technologie blijft).

1.21. "Upgrade": elke grote uitgifte, nieuwe versie, wijziging of verbetering van de Software (inclusief nieuwe functies die worden toegevoegd naast eventuele foutencorrecties en verbetering van de bestaande werking en functionaliteit van de Software).

1.22. “WER”: het Wetboek van Economisch Recht.

1.23.“Werkdag”: maandag t/m vrijdag, van 9u tot 17u (Belgische tijd), met uitzondering van zaterdag, zondag en Belgische wettelijke feestdagen.

1.24. In aanvulling op de begrippen zoals hierboven kunnen andere begrippen worden gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden die, wanneer met een hoofdletter gebruikt, de betekenis zullen hebben die daaraan in de Algemene Voorwaarden wordt toegekend.

1.25. Een verwijzing naar een Artikel is een verwijzing naar een artikel van deze Algemene Voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke afwijkende bepaling.

1.26. De begrippen in het enkelvoud gedefinieerd zullen een gelijkaardige betekenis hebben in het meervoud en omgekeerd. De begrippen als werkwoord zullen een gelijkaardige betekenis hebben als zelfstandig naamwoord en als adjectief, en omgekeerd.

1.27. Titels zijn opgenomen voor de overzichtelijkheid en met het oog op verwijzingen in het kader van deze Algemene Voorwaarden zelf, en dienen niet tot interpretatie. Evenmin zullen zij de inhoud van de Algemene Voorwaarden beperken.

1.28. Termen zoals “waaronder”, “m.i.v.”, “inclusief”, “bvb.”, “i.h.b.”, “zoals” houden een niet-limitatieve opsomming in. Termen zoals “m.b.”, “m.n.”, “nl.”, “i.e.” houden een precisering in.

1.29. Venar heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. Zij verzendt daarvan een kennisgeving aan de Klant. Indien de Klant nalaat binnen 15 dagen na voormelde kennisgeving kennis te geven van zijn verzet tegen de wijziging van de algemene voorwaarden, worden de nieuwe algemene voorwaarden geacht aanvaard te zijn en zijn zij toepasselijk op de Overeenkomst met de Klant. Indien de Klant binnen voormelde termijn van 15 dagen kennis geeft van zijn verzet tegen de nieuwe algemene voorwaarden, blijven de oude Algemene Voorwaarden toepasselijk op de Overeenkomst met de Klant.

2. Toepassingsgebied

2.1. De Klant bevestigt uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en ze onvoorwaardelijk te aanvaarden.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke offerte van, elke Overeenkomst met, iedere levering van Producten door, iedere factuur van, en, in het algemeen, elke verrichting van Venar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Venar.

2.3. De Klant erkent dat de toepassing van zijn eventuele eigen (algemene of bijzondere) voorwaarden uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

2.4. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de andere onderdelen van de Overeenkomst, hebben de andere onderdelen van de Overeenkomst voorrang boven deze Algemene Voorwaarden.

2.5. Deze Algemene Voorwaarden gelden onverminderd de dwingende wetsbepalingen ter bescherming van Ondernemingen.

3. Bestellingen algemeen

3.1. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3.2. De persoon die namens de Klant een bestelling plaatst, wordt geacht daartoe bevoegd te zijn namens de Klant en staat borg voor de uitvoering van de Overeenkomst door de Klant.

3.3. Behoudens anders vermeld op de offerte, zijn de offertes van Venar louter informatief, houden zij enkel een niet-bindend voorstel tot contracteren in (en geen aanbod) en zijn deze slechts geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen. Wijzigingen aangebracht aan de offertes van Venar zijn slechts geldig indien laatstgenoemde deze schriftelijk heeft aanvaard.

3.4. Tussen Venar en de Klant komt pas een bindende Overeenkomst tot stand op het ogenblik dat Venar een door de Klant (of zijn lasthebber) schriftelijk aanvaarde offerte van Venar ontvangt en Venar vervolgens schriftelijk of door uitvoering ervan de aanvaarde offerte bevestigt.

3.5. In geval van problemen met betrekking tot de bestelling, bvb. in geval van het verstrekken van foutieve gegevens, het niet-betalen van vorige leveringen of weigering van goedkeuring door de financiële instelling van de Klant, het niet-bevestigen van de betaling door de financiële instelling of enige (andere) ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestellingen waarbij de Klant betrokken is, behoudt Venar zich het recht voor om zonder enige motivering de bevestiging van de bestelling en bijgevolg de levering op te schorten en/of te weigeren.

3.6. De plaats van levering van de Producten is de plaats zoals aangegeven in de Bijzondere Overeenkomst, behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen Venar en de Klant.

4. Levering en uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Venar zal zich inspannen om de Producten te leveren aan de Klant conform de Overeenkomst, zonder dat dit op engerlei wijze als een resultaatsverbintenis in hoofde van Venar kan worden beschouwd.

4.2. De leveringstermijn is niet essentieel voor de Klant. Hoewel Venar haar uiterste best doet om de Producten te leveren binnen bepaalde termijnen, kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor dit voor Venar onmogelijk is, zoals (i) het tijdelijk uitverkocht of niet leverbaar zijn van Producten, (ii) de onmogelijkheid om bepaalde componenten, nodig voor de Producten, in te kopen, (iii) de agenda van de Klant en Venar stemmen niet overeen. In dergelijke gevallen zal Venar voorafgaandelijk met de Klant contact opnemen teneinde in overleg met de Klant een oplossing uit te werken. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Venar meegedeelde leveringstermijnen louter indicatief en afhankelijk van de beschikbaarheid van de Producten en/of de levering ervan (of van de onderdelen ervan) door derden (zoals de fabrikant, distributeur of leverancier van de Producten). Het overschrijden van deze termijnen zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding noch tot beëindiging van de Overeenkomst.

4.3. Venar zal eventuele Updates van de Software ter beschikking stellen overeenkomstig de aanwijzingen van Venar i.f.v. het geleverde Product, onverminderd Artikel 5.3.

4.4. Venar heeft het recht om voor de uitvoering van de Diensten beroep te doen op onderaannemers, externe leveranciers, partners of dienstverleners.

4.5. Venar is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren aan de Klant.

4.6. De Klant is steeds en als enige verantwoordelijk voor alle voor de Diensten vereiste vergunningen en toelatingen dewelke voor de aanvang van de Diensten aan Venar moeten worden voorgelegd. De Klant is ertoe gehouden de Diensten uitsluitend te gebruiken voor legitieme doeleinden. Eventuele schadevergoeding of boetes naar aanleiding van het voorgaande vallen integraal ten laste van de Klant.

4.7. De Klant zal Venar alle nodige en gevraagde medewerking en (volledige en juiste) informatie verstrekken teneinde Venar in staat te stellen de Overeenkomst uit te voeren, de uitvoering ervan te vergemakkelijken en risico’s te vermijden of in te perken. Indien de Diensten uitgevoerd moeten worden in de gebouwen, locatie(s), vestiging(en) of onderneming(en) van de Klant, is de Klant ertoe gehouden alle nodige infrastructuur (o.m. WIFI- verbinding en elektriciteit) en resources te voorzien; de Klant zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle nodige infrastructuur (bvb. internet en elektriciteit) en beschikbaarheid van resources (bv. bijstand van personeel) om de Diensten uit te voeren, onverminderd Artikel 4.8. Elke vertraging veroorzaakt door een niet, gebrekkig en/of vertraagde aanlevering van noodzakelijke informatie (en/of door het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie) en/of medewerking door de Klant of derden, valt buiten de verantwoordelijkheid van Venar. Venar is desgevallend op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die de Klant of derden hierdoor zou lijden.

4.8. De Klant is ertoe gehouden om Venar voorafgaand aan de Installatie in kennis te stellen van de aanwezige infrastructuur, o.m. de aan- of afwezigheid van een WIFI-verbinding en elektriciteit. Indien geen WIFI-verbinding en elektriciteit aanwezig zijn, dan kunnen de nodige verbindingen en voorziene functionaliteiten niet worden gerealiseerd, en doet de Klant afstand van alle vorderingen en aanspraken terzake van Venar.

4.9. Indien de Klant Venar vraagt bepaalde opdrachten te vervullen betreffende software van derden, staat de Klant ervoor garant dat deze de vereiste toestemming en/of gebruiksrechten heeft om Venar deze opdracht te laten vervullen.

4.10. Indien de Klant beroep doet op de hostingdiensten van Venar, verbindt de Klant zich ertoe alle toepasselijke wetgeving (o.m. inzake Intellectuele Eigendom, geheimhouding, consumentenbescherming, diensten van de informatiemaatschappij, verkoop of afstand, bescherming van persoonsgegevens) te eerbiedigen.

4.11.Alle door de Klant bestelde wijzigingen en/of meerwerken, alsook de vaststelling van de prijs daarvan, vereisen het voorafgaande akkoord van zowel de Klant als Venar. Het akkoord kan met alle rechtsmiddelen worden bewezen, bijvoorbeeld door de niet geprotesteerde uitvoering c.q. levering door Venar.

4.12. De Klant erkent en aanvaardt dat elke tussenkomst door Venar voor wijzingen, meerwerken, onderhoud en/of herstelling in het kader van de Overeenkomst tot gevolg kan hebben dat de Producten tijdens de duur van deze tussenkomsten niet beschikbaar of onbruikbaar kunnen zijn, zonder dat Venar hiervoor op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld of enige schadevergoeding verschuldigd is.

4.13. De Klant is ertoe gehouden de Producten uitsluitend te gebruiken voor legitieme doeleinden en de toepasselijke wetgeving na te leven.

4.14. Venar biedt na de Installatie van de Producten bij de Klant een opleiding m.b.t. het gebruik van de Producten. Deze opleiding kan zowel offline als online worden gegeven en is beperkt tot maximaal 30 minuten.

5. Gebruiksvoorwaarden van de Software

5.1. Behoudens schriftelijke andersluidende bepaling in de Bijzondere Voorwaarden, maakt het gebruik van de Software door de Klant het voorwerp uit van de Gebruikslicentie.

5.2. Indien geen Gebruikslicentie wordt afgesloten, kan de Klant geen gebruik maken van de Software, en derhalve ook niet van een belangrijk aantal functionaliteiten van de Goederen waarin de Software geïntegreerd is. De Klant doet in voorkomend geval terzake afstand van alle vorderingen en aanspraken lastens Venar.

5.3. Venar heeft het recht om de Software op elk ogenblik te voorzien van Updates, Upgrades en/of patches, en om eventueel van de Klant te eisen dat hij deze onmiddellijk downloadt en installeert.

5.4. Teneinde gebruik te kunnen maken van de Software is de Klant ertoe gehouden hardware te hanteren die voldoende recent compatibel is met de technische vereisten zoals meegedeeld door Venar voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst of tijdens de duurtijd van de Overeenkomst.

6. Prijzen - betaling

6.1. De prijzen van Venar voor de Producten zijn bepaald in de Bijzondere Voorwaarden. Behoudens andersluidende bepaling in de Bijzondere Voorwaarden, zijn alle door Venar gehanteerde prijzen en andere tarieven exclusief btw, fiscale lasten, verpakkingskosten en vervoerskosten; deze laatste zijn uitsluitend ten laste van de Klant.

6.2. De betalingsmodaliteiten zijn bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.

6.3. De Klant gaat akkoord met het ontvangen van enkel elektronische facturen. In ieder geval volgt uit de betaling van een elektronische factuur van Venar het stilzwijgend akkoord van de Klant in die zin.

6.4. Alle prijzen zijn betaalbaar in EURO.

6.5. Venar heeft het recht om haar prijzen op elk ogenblik ten hoogste voor 80% te herzien in geval van (i) een verhoging van één of meer reële kostprijsfactoren of (ii) een verhoging van overheidsheffingen. Op verzoek van Venar kan de prijs worden herzien volgens de volgende formule: P = p [a x (M/m) + b x (S/s) + c] .De gebruikte tekens staan voor de volgende prijselementen: P = de herziene prijs, p = de prijs zoals initieel vastgesteld, S = het indexcijfer van de arbeidskosten, vastgesteld tijdens de uitvoering (index PC 200), s = het indexcijfer van de arbeidskosten, geldend bij de ondertekening van de Overeenkomst (index PC 200), M = het indexcijfer van de materiaalkosten, vastgesteld tijdens de uitvoering (index consumptieprijzen) en m = het indexcijfer van de materiaalkosten, geldend bij de ondertekening van de overeenkomst (index consumptieprijzen). In bovenstaande herzieningsformule hebben de coëfficiënten a, b en c respectievelijk de hieronder opgegeven vaste waarden: a = 0,40; b = 0,40; c = 0,20. Toepassing van deze prijsherzieningsclausule kan nooit tot een daling van de prijzen van Venar leiden.

6.6. De Klant erkent en aanvaardt dat de prijzen van Venar onderhevig zijn aan prijzen van derden die aan Venar in rekening worden gebracht. De Klant aanvaardt dat Venar het recht heeft om prijsverhogingen van dergelijke derden aan hem door te rekenen, na voorafgaande kennisgeving van dergelijke wijzigingen. Indien de Klant een dergelijke wijziging niet aanvaardt, heeft Venar het recht om de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van ten minste één (1) maand. Beëindiging op grond van dit Artikel geeft de Klant geen recht op terugbetaling van de uitvoering van deze Overeenkomst.

6.7. Eventuele wijzigingen aan de Overeenkomst of meerwerken zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de op het moment van de bijkomende opdracht van kracht zijnde (eenheids)prijzen.

7. Wanbetaling

7.1. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag heeft Venar van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van nalatigheidsinteresten. De interest loop vanaf de vervaldag van de factuur tot op de datum van volledige betaling.

7.2. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen, worden alle openstaande maar nog niet vervallen facturen van Venar aan de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. De aldus opeisbaar geworden facturen geven eveneens vanaf de datum van opeisbaarheid van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op (i) de nalatigheidsinteresten aan de interestvoet zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en op (ii) een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de openstaande schuldvordering, met een minimum van EUR 150,-.

7.3. Venar heeft het recht om betalingen eerst toe te rekenen op de eventueel verschuldigde kosten, conventionele forfaitaire schadevergoeding en moratoire interesten, alvorens deze toe te rekenen op de openstaande hoofdsom.

7.4. Venar heeft het recht om alle bedragen die zij aan de Klant uit welken hoofde ook verschuldigd zou zijn, te compenseren met de bedragen die de Klant aan Venar verschuldigd is, ongeacht of deze bedragen al dan niet opeisbaar zijn. De Klant aanvaardt dat dit geen afbreuk doet aan zijn wettelijke rechten.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Venar behoudt de eigendom van alle door de Klant gekochte en al dan niet geleverde Goederen, zelfs na hun Installatie, tot het ogenblik dat Venar volledige betaling (incl. btw) van de verkoopprijs zal hebben ontvangen, zo in hoofdsom, eventuele interesten, schadevergoedingen en kosten.

8.2. Niettegenstaande het bepaalde in Artikel 8.1, gaan alle risico’s (o.m. van verlies, vernietiging of beschadiging) gekoppeld aan de verkochte Goederen over op de Klant vanaf het ogenblik van de (op)levering.

8.3. Zolang de Klant de Goederen niet of niet integraal heeft betaald, is het de Klant bij aankoop van de Goederen verboden om eender welke daad van beschikking te stellen aangaande de Goederen, daaronder begrepen verkoop, ruil, schenking, lening, inpandgeving of eender welke daad van beschikking.

8.4. Zolang de Klant de Goederen niet of niet integraal heeft betaald, is hij ertoe gehouden de rechten van Venar m.b.t. de betreffende Goederen te vrijwaren, bvb. door schuldeisers schriftelijk in kennis te stellen van het eigendomsrecht van Venar voor het geval eventuele uitvoeringsmaatregelen worden genomen op de Goederen.

9. Wanprestaties, beëindiging van de Overeenkomst, gevolgen van beëindiging

9.1. Venar heeft het recht om haar verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, in het geval de Klant ernstig te kort komt aan zijn verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot het gebrek aan integrale betaling op de vervaldag van een of meerdere facturen (zelfs in het kader van een andere Overeenkomst dan degene waarop de wanprestatie betrekking heeft), en Venar de Klant per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en de Klant heeft nagelaten binnen een termijn van 7 kalenderdagen na de poststempel van voormelde ingebrekestelling zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen, behoudens indien een dergelijke remedietermijn, gelet op de aard van de contractuele wanprestatie, zinloos is. In voorkomend geval is Venar op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die de Klant of zijn klanten hierdoor zouden lijden.

9.2. Ingeval van een ernstige contractuele wanprestatie van de Klant, heeft Venar bovendien het recht de Overeenkomst met de Klant zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden lastens de Klant. Venar kan de Overeenkomst met de Klant slechts buitengerechtelijk ontbinden overeenkomstig huidig Artikel indien Venar de Klant per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en de Klant heeft nagelaten binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de poststempel van voormelde ingebrekestelling zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen, behoudens indien een dergelijke remedietermijn, gelet op de aard van de contractuele wanprestatie, zinloos is.

9.3. Venar heeft het recht de Overeenkomst met de Klant zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden lastens de Klant, wanneer het duidelijk is dat de Klant, na te zijn aangemaand om binnen een termijn van 15 dagen voldoende waarborgen te bieden voor de goede uitvoering van zijn verbintenissen, zijn verbintenissen niet zal nakomen en dat de gevolgen van die niet-nakoming voldoende ernstig zijn voor Venar.

9.4. Venar heeft het recht de Overeenkomst met de Klant zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst lastens de Klant te ontbinden indien de aandelen en/of activa van de Klant worden overgedragen aan een Onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks producten ontwikkelt, produceert en/of commercialiseert en/of diensten verleent die identiek zijn aan of substituten zijn voor de Producten die Venar levert.

9.5. De Overeenkomst n komt automatisch ten einde indien de Klant in staat van faillissement zou zijn verklaard dan wel het faillissement zou hebben aangevraagd of bescherming tegen zijn schuldeisers zou hebben aangevraagd (wat dit laatste betreft onder voorbehoud van uitsluiting van deze mogelijkheid door de relevante wetgeving).

9.6. In geval van ontbinding van de Overeenkomst door Venar lastens de Klant, heeft Venar (i) recht op teruggave van de reeds geleverde maar nog niet integraal door de Klant betaalde Producten, en (ii) recht op een (bijkomende) schadevergoeding, onverminderd de andere rechten van Venar als gevolg van de ontbinding onverlet.

9.7. Ingeval van ontbinding lastens de Klant zoals bedoeld in Artikel 9.6 wordt de schadevergoeding waarop Venar recht heeft forfaitair begroot op 30% van de overeengekomen verkoopprijs van de Producten en de prijs voor de Installatie, het voorgaande telkens onverminderd het recht van Venar een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade, en onverminderd het recht van Venar op vergoeding voor door haar reeds geleverde Producten.

9.8. Onverminderd specifieke andersluidende bepalingen (bvb. in de Bijzondere Voorwaarden) en op voorwaarde dat de Overeenkomst een duurcontract is (bvb. voor de levering van Diensten), heeft Venar het recht de Overeenkomst met de Klant op elk ogenblik op te zeggen met een opzegtermijn van 3 maanden.

9.9. Na het einde van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, is het de Klant niet toegestaan op enigerlei wijze verder gebruik te maken van de Software.

9.10. Na het einde van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, heeft de Klant geen recht op terugbetaling door Venar van de door de Klant betaalde vergoedingen, kosten, belastingen, etc.

9.11. Na het einde van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, behouden de bepalingen die van nature doorwerken na het einde van de Overeenkomst hun uitwerking.

10. Garantie, gebreken en aansprakelijkheid

10.1. Venar levert op Goederen uitsluitend de garanties geboden door de fabrikant ervan. Indien de Klant voor de uitvoering van de Overeenkomsten Producten (inclusief Software of Diensten) van derden zou aankopen, geeft Venar aan de Klant geen andere garanties dan diegene die de derde leverancier effectief zelf geeft. Dergelijke bij derden betrokken Producten zijn steeds onderworpen aan de licentievoorwaarden, onderhoudsvoorwaarden en andere voorwaarden van de derde leverancier.

10.2. De Klant is ertoe gehouden alle door Venar geleverde Producten onmiddellijk na levering en/of Installatie te controleren op gebreken. Elk vastgesteld zichtbaar gebrek dient uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na levering c.q. Installatie behoorlijk gemotiveerd overeenkomstig Artikel 15.4 ter kennis te worden gebracht aan Venar. Bij gebrek aan dergelijke kennisgeving, wordt de melding als vervallen en onontvankelijk beschouwd en wordt de Klant geacht het betreffende Product definitief te hebben aanvaard. Door de aanvaarding van de geleverde Diensten erkent de Klant dat Venar de Diensten behoorlijk heeft uitgevoerd.

10.3. Gebreken aan geleverde Producten schorten de verplichtingen van de Klant uit hoofde van de Overeenkomst (waaronder doch niet beperkt tot zijn betalingsverplichtingen) niet op, maar doen geen afbreuk aan de rechten van de Klant op verhaal lastens Venar (onverminderd de aansprakelijkheidsbeperkingen van Venar).

10.4. Enkel de Klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de geleverde Producten maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze Producten aanwendt. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Producten, onjuiste opslag of onderhoud door de Klant en/of derden of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Venar, de Klant of derden wijzigingen hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen aan de Producten.

10.5. Venar is niet aansprakelijk voor de fout van de Klant. Venar is niet aansprakelijk indien de Klant de Producten niet heeft geïnstalleerd of gebruikt overeenkomstig de instructies van Venar.

10.6. Venar is uitsluitend aansprakelijkheid voor haar eigen zware fout en opzet, en de zware fout en het opzet van haar aangestelden of onderaannemers.

10.7. De aansprakelijkheid van Venar is beperkt tot directe schade en overeenkomstig dwingende aansprakelijkheidswetgeving, daarin begrepen wetgeving inzake productaansprakelijkheid.

10.8. Venar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, bijvoorbeeld doch niet beperkt tot schade aan materiaal of software van derden, verlies van data, tijdverlies, verlies van cliënteel, winstderving, verlies van inkomsten, toename van de algemene kosten, de verstoring van een handelsactiviteit, vorderingen van derden (bijvoorbeeld doch niet beperkt tot klanten van de Klant), laattijdige btw- of belastingaangiftes, reputatieschade, verlies van toekomstige besparingen, personeelskosten, verlies van kansen of zakelijke opportuniteiten, verlies aan goodwill of enige andere vorm van economische schade.

10.9. Venar kan in geen geval hoofdelijk of in solidum met derden gehouden zijn tot schadevergoeding.

10.10. Venar is niet aansprakelijk indien een schadegeval veroorzaakt is door derden waarvoor zij niet verantwoordelijk is, bvb. onderbreking van WIFI- verbinding, eventuele storingen (bvb. van het elektriciteitsnet), onderbrekingen, virussen, fouten of gebreken in het of het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn of functioneren van de infrastructuur van de Klant.

10.11. De Klant dient Venar integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten te vrijwaren voor elk verhaal van derden als gevolg van schending door de Klant van de Overeenkomst en/of onjuiste Installatie en/of gebruik van de Producten geleverd door Venar.

10.12. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Venar jegens de Klant, zowel voor directe als indirecte schade, steeds beperkt tot (i) het bedrag betaald door de verzekeraar van Venar of, (ii) indien de verzekeraar van Venar zou nalaten uit te betalen, tot een bedrag gelijk aan de prijs van de Producten voorwerp van de Overeenkomst of, voor het geval die prijs hoger is dan EUR 25.000,-, tot een bedrag van EUR 25.000,-.

10.13. De Software wordt geleverd “as is” en met alle daarin eventueel vervatte fouten en gebreken, zonder enige (uitdrukkelijke of stilzwijgende) garantie, onverminderd Artikel 11 en onverminderd dwingende wettelijke bepalingen. Venar garandeert niet dat de Software vrij is van gebreken, virussen of andere schadelijke code. Venar garandeert geen specifieke resultaten.

10.14. Software geleverd door Venar wordt zo goed als redelijkerwijze mogelijk in het licht van de huidige stand der techniek beveiligd, door o.m. firewalls, beveiligde aanmeldingsprocedures, beveiligingscodes, en virusbescherming. Venar is evenwel niet verantwoordelijk voor misbruik van dergelijke beveiligingsmaatregelen. De Klant zal de in zijn gebouw(en), vestiging(en) of onderneming(en) geldende veiligheidsvoorschriften, richtlijnen of policies hieromtrent op voorhand aan Venar meedelen. De Klant is ertoe gehouden zijn ICT-omgeving, zo goed als mogelijk te beveiligen, bvb. d.m.v. van passende firewalls, beveiligde aanmeldingsprocedures, beveiligingscodes en virusbescherming. Niet meegedeelde voorschriften, richtlijnen of policies kunnen aan Venar niet worden tegengesteld. De Klant stelt Venar integraal schadeloos voor alle schade in dit verband en vrijwaart Venar integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten voor alle aanspraken van derden in dit verband.

10.15. Venar is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies van of diefstal van de (hardware- of software)producten die haar door de Klant worden toevertrouwd.

10.16. Venar is niet aansprakelijk voor tijdelijke onbeschikbaarheid van de Software als gevolg van onderhoudswerkzaamheden en/of Updates aan de Software.

10.17. Venar is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken van de infrastructuur van de Klant.

10.18. Iedere aansprakelijkheid van Venar wordt verminderd als gevolg van de aansprakelijkheid die toerekenbaar is aan de Klant en/of door hem aangestelde derden. Venar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken met betrekking tot (en/of kan geen enkele garantie leveren voor) goederen, software en/of diensten van derden en/of door derden verrichte wijzigingen of uitbreidingen van of met betrekking tot de Prodcuten.

10.19. Behoudens specifieke andersluidende bepaling, rust op Venar uitsluitend een inspanningsverbintenis, onverminderd dwingende wettelijke bepalingen. 

10.20. De Klant erkent dat dit Artikel niet op ongepaste wijze zijn wettelijke rechten ingeval van wanprestatie van Venar uitsluit.

 

11. Overmacht

11.1. Venar is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming, de niet-tijdige nakoming of de niet-behoorlijke nakoming van (een van) haar verbintenissen, die het gevolg is van Overmacht.

11.2. In geval van Overmacht heeft de Klant ten laste van Venar geen enkel recht op schadevergoeding uit welken hoofde ook. Wanneer een geval van Overmacht een onderbreking van uitvoering van de Diensten of de werking van de Goederen tot gevolg heeft, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de uitvoering van de Diensten of de werking van de Goederen terug op te starten, zonder dat Venar enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd is.

12. Verwerking van Persoonsgegevens

12.1. Venar treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van Persoonsgegevens van de Klant en de Eindgebruiker in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, o.m. de AVG).

12.2. Op de verwerking van Persoonsgegevens door Venar is haar privacy policy van toepassing, te raadplegen op [link].

12.3. Indien en voor zover Venar t.a.v. de Klant kwalificeert als een verwerker van Persoonsgegevens, waarbij zij Persoonsgegevens van bepaalde betrokkenen (bv. Eindgebruikers, bewoners of huurders, klanten, werknemers, medewerkers, dienstverleners of leveranciers van de Klant) verwerkt op instructie en ten behoeve van de Klant, zullen Venar en de Klant een verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 AVG afsluiten.

12.4. In ieder geval en voor zover de Klant verantwoordelijk is voor de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst, zal de Klant de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de AVG, naleven.

13. Intellectuele Eigendom

13.1. Alle Intellectuele Eigendom op of verbonden aan Producten die Venar heeft ontwikkeld of die op enigerlei wijze tot stand worden gebracht in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot tekeningen, ontwerpen, plannen, software (componenten), tools, applicaties, studies, prototypes, concepten, componenten, documentatie en alle materialen of apparatuur, behoren tot de exclusieve eigendom van Venar.

13.2. Onverminderd specifieke andersluidende afspraken tussen Partijen, kan geen enkele bepaling in de Overeenkomst worden opgevat als zijnde een volledige of gedeeltelijke overdracht van deze Intellectuele Eigendom aan de Klant.

13.3. De rechten en verplichtingen van de Klant o.g.v. de Overeenkomst zijn op geen enkele wijze geconditioneerd door of afhankelijk van het voortbestaan van een specifiek Intellectueel Recht.

13.4. Het is de Klant niet toegestaan de door Venar ontwikkelde en/of geïnstalleerde Software op enigerlei wijze te wijzigen. Onverminderd de bij Titel 6, Boek XI van het Wetboek Economisch Recht (artikels XI.293/1- 304 WER) gestelde uitzonderingen van dwingend recht, mag geen enkel onderdeel van de door Venar ontwikkelde en/of geïnstalleerde Software (componenten), met inbegrip van de bron- en objectcodes, lay-out en grafische voorstelling, op enigerlei wijze door de Klant worden gewijzigd, gekopieerd, gedownload, ge-upload, gedecompileerd, gereversed-engineered, gedisassembleerd, verkocht, verdeeld of gepromoot worden.

13.5. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding van de Intellectuele Eigendom van Venar te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

13.6. Het is de Klant niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van Venar of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken of te registeren in enig land, waar ook ter wereld.

13.7. Venar is bevoegd technische voorzieningen te treffen en in stand te houden in het kader van de Producten, teneinde haar Intellectuele Eigendom te vrijwaren. Het is de Klant niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen.

13.8. De Klant garandeert dat hij gerechtigd is de Producten te gebruiken en de gegevens die hij op enigerlei wijze gebruikt of bewaart in het kader van de Producten te gebruiken of te bewaren. Alleszins zal de Klant Venar integraal en onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten, vrijwaren jegens alle aanspraken van derden in dit verband.

13.9. Venar behoudt de volle eigendom van de broncode op de door haar geleverde Software. Indien De broncode aan de Klant wordt overgemaakt, zal de Klant erop toezien dat derden die toegang krijgen tot de broncode, deze broncode of onderdelen ervan niet kunnen aanwenden voor andere doeleinden dan de behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst tussen Venar en de Klant. In geval de Klant aanpassingen aan de broncode zou uitvoeren, zal zij Venar hiervan in kennis stellen.

14. Vertrouwelijkheid

14.1. Alle informatie die in het kader van de Overeenkomst wordt uitgewisseld tussen partijen en als vertrouwelijk wordt aangemerkt of die redelijkerwijze als vertrouwelijk moet worden beschouwd, moet strikt vertrouwelijk behandeld worden en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de uitvoering van de verplichtingen in het kader van de Overeenkomst. De Klant verbindt zich ertoe om geen vertrouwelijke Informatie van Venar te kopiëren, te reproduceren of te wijzigen en om geen vertrouwelijke Informatie van Venar mee te delen of te verspreiden aan derden, zonder de schriftelijke toestemming van Venar, met uitzondering van aangestelden, onderaannemers of personeel die er een directe kennis van moeten hebben voor de uitvoering van de Overeenkomst en die een gelijkaardige geheimhoudingsverplichting hebben onderschreven.

14.2. Geen van beide partijen is verplicht om vertrouwelijke informatie in de zin van Artikel 14.1 van de andere partij te beschermen indien deze informatie: (i) onafhankelijk van de meedelende partij vernomen is of verworven door de ontvangende partij, (ii) bij het publiek algemeen bekend is of wordt zonder schending van de Overeenkomst of (iii) moet meegedeeld worden als gevolg van een overheidsverplichting, een rechterlijke uitspraak of een wet.

14.3. De vertrouwelijkheidsverplichting in dit Artikel geldt zowel voor de duur van de Overeenkomst als tot 5 jaar na beëindiging ervan.

14.4. Partijen maken zich sterk dat hun personeel en aangestelden (met inbegrip van werknemers, onderaannemers en zelfstandige medewerkers) deze vertrouwelijkheidsverbintenis integraal zullen respecteren.

14.5. Onverminderd de overige bepalingen van dit Artikel 14, heeft Venar het recht de gegevens van de Klant te gebruiken in het kader van de referentieportfolio van DX.

15. Algemene bepalingen

15.1. De nietigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft op geen enkele wijze de nietigheid, ongeldigheid en/of niet- uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst tot gevolg. In geval één van de bepalingen enige wettelijke beperking overschrijdt, zal de betreffende bepaling of het gedeelte ervan niet nietig zijn, maar worden partijen geacht te zijn overeengekomen dat deze bepaling of het strijdige gedeelte ervan wordt verminderd of beperkt tot het maximum dat is toegestaan onder het toepasselijke recht en zal elke bepaling of het gedeelte ervan die/dat deze limieten overschrijdt, van rechtswege worden aangepast of vervangen door een geldige clausule die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.

15.2. De Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, zonder de schriftelijke toestemming van Venar. Venar daarentegen heeft het recht om haar rechten en/of plichten uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden. In voorkomend geval zal deze overdracht tegenstelbaar zijn aan de Klant na eenvoudige schriftelijke kennisgeving door Venar, waarna deze laatste bevrijd zal zijn van haar contractuele verplichtingen. In geval van voormelde overdracht blijft de Overeenkomst onverminderd voortbestaan tussen de Klant en de derde.

15.3. De Klant garandeert de bepalingen van de Overeenkomst te doen respecteren door de Eindgebruiker, zijn aangestelden en/of lasthebbers.

15.4. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling geschieden alle kennisgevingen aan Venar in het kader van deze Algemene Voorwaarden: (i) door verzending van een aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van Venar (waarbij de kennisgevingen uitwerking hebben op de derde Werkdag na de datum van poststempel van de aangetekende brief), of (ii) per e-mail met geautomatiseerde ontvangstbevestiging aan info@venar.be (waarbij de kennisgevingen uitwerking hebben op de eerste Werkdag na verzending per e- mail).

15.5. Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen, verbindt de Klant zich ertoe Venar integraal schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen die lastens Venar worden gesteld als gevolg van een schending door de Klant uit hoofde van deze Overeenkomst en/of zijn wettelijke of andere verplichtingen.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

16.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

16.2. Voor elk geschil dat tussen Venar en de Klant zou kunnen ontstaan inzake het sluiten, de interpretatie, de uitvoering, de opschorting of de beëindiging van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling(en) Antwerpen bevoegd, onverminderd het recht van Venar om een procedure tegen de Klant te starten voor de rechtbank van de zetel van de Klant.